Usługi inwestycyjne i pomocnicze

(a) Usługi Inwestycyjne:

  • Odbiór i transmisja dyspozycji dotyczących jednego ,lub więcej Instrumentu Finansowego.
  • Wykonywanie dyspozycji dotyczących jednego, lub więcej Instrumentów Finansowych.
  • Handel na własny rachunek;
  • Zarządzanie portfelem

(b) Usługi pomocnicze

  • Przechowywanie i zarządzanie Instrumentami Finansowymi na rachunek Klientów, włączając opiekę i powiązane usługi, takie jak zarządzanie gotówką/zabezpieczeniami.
  • Przyznawanie kredytów, lub pożyczek inwestorom, aby umożliwić mu przeprowadzenie transakcji na jednym, lub więcej instrumentach finansowych, w którą włączone jest FIBO.
  • Usługi wymiany walutowej, które powiązane są ze świadczeniem usług inwestycyjnych.

W Ogólnych Warunkach i Polityce Usług Inwestycyjnych (Services General Conditions and Policies) «instrument finansowy» ma znaczenie nadane mu przez akapit 2 Prawa 144(I)/2007 i zawiera:

WAŻNE: Uprzejmie informujemy, że nasze usługi są dostępne jedynie dla Profesjonalnych Klientów. Kontrakty różnic kursowych (CFD) są złożonymi instrumentami i pociągają za sobą wysokie ryzyko szybkiej utraty środków finansowych, ze względu na zastosowanie dźwigni. Należy rozważyć czy zasada działania kontraktów różnic kursowych (CFD) jest dla Państwa zrozumiała, a także czy mogą sobie Państwo pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty własnych środków finansowych.